Conflicten

Overal waar mensen samenkomen, samenleven en samenwerken is er actie en zal er altijd sprake zijn van wrijving. Morgen beschrijft per categorie aangezien iedere conflictsoort zijn eigen dynamiek kent. Klik op onderstaande buttons voor meer informatie omtrent het conflict waar u informatie over wenst.

Onderwijs conflicten

Overal waar mensen samenkomen, samenleven en samenwerken is er actie en zal er altijd sprake zijn van wrijving. Ongeacht of het gaat om volwassenen of kinderen. Een onderwijsomgeving is hier extra gevoelig voor dit wordt o.a. veroorzaakt door factoren als:

  • financieel-economische maatregelen
  • samenwerking tussen verschillen leeftijden
  • vernieuwingen,
  • tekort aan docenten
  • groeiende assertiviteit van leerlingen en ouders.

Conflicten kunnen zich voordoen op allerlei niveaus als samenwerkingsconflicten tussen leraren of management, ouders en leraren maar ook tussen leerlingen onderling.
Veel persoonlijk leed en ook hoge kosten kunnen worden bespaard als er op tijd aandacht wordt besteed om het conflict op te lossen. Mediation in het onderwijs is een uitermate geschikt middel om de conflicten op te lossen omdat deze veelal gepaard gaan met persoonlijke inzichten en verwachtingen. Met de mediator als onafhankelijke en onpartijdige procesbegeleider wordt de communicatie tussen partijen hersteld, waarna partijen samenwerken aan een oplossing voor het werkelijke probleem.

De onderwijsbond verwijst landelijk naar MORGEN mediation & coaching in verband met de inmiddels veel behaalde succes en ervaring in deze sector. Indien het een conflict betreft tussen een leraar en de directie van de school dan verwijs ik u voor meer informatie ook door naar arbeidsconflicten.

Bijkomend voordeel van probleemoplossing door Mediation is de voorbeeldwerking die ervan uitgaat naar leerlingen en studenten. Als medewerking binnen het onderwijs heeft u een voorbeeldfunctie voor de kinderen. U draagt organisaties zoals challenge day net als MORGEN mediation & coaching wellicht een warm hart toe. Het sociaal en bewust omgaan met conflicten of probleemsituaties zal dan zeker vanuit uw positie worden verwacht.

Familie conflicten

Binnen families geven conflicten veel verdriet en verstoring van de onderlinge relaties. Dergelijke conflicten zijn zwaar, omdat ze het ‘normale’ familiegebeuren in de weg staan. Bovendien heeft een familieconflict vaak nog meer impact dan een ander conflict omdat het hier wel je familie betreft. Wat betekent dat het hier om een bloedverwant gaat of misschien wel een bloedverwant van je partner. Dat doet vaak toch meer met je dan een ruzie met de buurman.

Conflicten binnen families komen veelvuldig voor. Hier de top 5 van conflicten waar MORGEN mediation het meest mee te maken heeft.

  1. Je kunt het niet vinden met je schoondochter/moeder.
  2. Je hebt je eigen kind al geruime tijd niet meer gezien door een conflict of omdat jullie uit elkaar zijn gegroeid.
  3. Conflicten tussen broers en zussen die meestal naar boven komen op het moment dat er beslissingen moeten worden genomen ten aanzien van de toekomst en die hen allen aangaat.
  4. Feestdagen. We brengen opeens veel tijd met elkaar door dat kan de druppel zijn.
  5. Erfenissen

Zelfs in hechte families kunnen de spanningen hoog oplopen. Bemiddeling is een manier om ze onder controle te krijgen en weer rust in de familie te brengen. Je hoeft zelfs niet in een zwaar conflict te liggen om voor bemiddeling te kiezen. Mediation is ook een manier om te voorkomen dat kleine meningsverschillen uitmonden in veel grotere problemen of om onderlinge relaties te verbeteren.

Vaak gaat het bij familieconflicten niet om die ene specifieke gebeurtenis. Het probleem ligt vaak dieper. Vaak zijn misverstanden, of een gevoel van afwijzing, kwetsing of pijn de dieperliggende oorzaak van een familieconflict. Jaar na jaar stapelde de boosheid zich op, totdat de boel escaleerde. Het conflict lijkt nooit meer goed te komen: beide partijen zetten hun hakken in het zand en willen elkaar niet meer zien. Ook voor de rest van de familie heeft dit gevolgen: zij worden op verjaardagen, bruiloften, geboortes en begrafenissen met de ruzie geconfronteerd.

MORGEN mediation voert met u samen gesprekken over de situatie. Door het conflict bespreekbaar te maken en de non-verbale communicatie te lezen die u beiden afgeeft kan de mediator vaak al snel lezen waar het probleem echt zit. Tevens kan MORGEN gebruik maken van de techniek; familieopstellingen, om onderliggende gevoelens (die vaak moeilijk zijn om te verwoorden) met u inzichtelijk te krijgen. Op die manier komen partijen vaak snel tot de kern van het probleem en vaak is dit al het begin van de oplossing.

Overheid conflicten

Zegt de burger “oneerlijk” dan bedoelt hij eigenlijk “onbegrepen” en zoekt hij naar “erkenning”.
De overheid vertaalt “oneerlijk” als “onrechtmatig” en wil de rechtmatigheid van het overheidshandelen bewijzen.
Niet zelden gaat de overheid daarin voorbij aan waar het de burger werkelijk om gaat: erkenning en gehoord worden.
De overheid is gebonden aan wet- en regelgeving en behartigt veelal ongelijksoortige belangen.

Het is voor de overheid niet altijd mogelijk of wenselijk om alle belangen, laat staan alle emoties, in de besluitvorming te betrekken. Het gevolg kan zijn dat het besluit niet wordt begrepen en/of bij nadere beschouwing niet de schoonheidsprijs verdient. Er bestaat voor de geadresseerde van het besluit de mogelijkheid om bezwaar te maken. Het bestuursorgaan zal het bezwaar onderzoeken en wegen en tot een heroverweging komen. Dat kost vooral ambtelijke capaciteit en de geadresseerde moet soms maanden wachten totdat de bezwarenprocedure is afgerond. Het besluit is dan nog niet onherroepelijk geworden.
In de praktijk blijkt ook wel dat bezwaren zijn ingegeven omdat de bezwaarmaker een signaal wil afgeven of het besluit niet begrijpt. Door middel van mediation kunnen onduidelijkheden worden weggenomen of kan het besluit of de toepassing van het besluit op zodanige wijze plaatsvinden dan een formele bezwaarschriftenprocedure niet nodig is. Een win-win-situatie dus.

Bij mediation met de overheid moet de communicatie tijdelijk worden omgezet van rechtmatig naar belangmatig. Wanneer overheid en burger op deze wijze met elkaar communiceren is er ruimte voor wederzijds begrip en creativiteit. Deze creativiteit kan later weer tot een rechtmatige oplossing worden vertaald.

MORGEN mediation beoogt door het inzetten van mediation, soms lange, irritante en kostbare juridische procedures te voorkomen. Vaak blijkt dat door overleg en wat geven en nemen overheid en burger samen prima verder kunnen.

Gezondheidszorg conflicten

De gezondheidszorg is voortdurend onderhevig aan veranderingen. Het veld van de zorg is divers: politiek, bestuurders, zorgverzekeraars, zorgverleners en patiënten hebben elk hun eigen opvattingen en verwachtingen over de zorgverlening. Het is dus zeker niet vreemd dat, omdat deze opvattingen niet met elkaar stroken, hieruit conflicten ontstaan.
Conflicten die ook vaak terug te voeren zijn op persoonlijke gevoeligheden en die zich vervolgens vertalen in materiële problemen. Helaas ervaren betrokkenen de situatie dan al zo als “vastgedraaid” dat er samen uitkomen als onmogelijk wordt gezien. Echter in de zorg en mediation heeft één ding gemeen. Men is afhankelijk van elkaar! Dit maakt dat mediation een ideaal instrument is voor conflicten in de zorg.

Buurt conflicten

Thuiskomen is voor veel mensen een belangrijk moment van de dag om je even te kunnen ontspannen. Als dit wordt verstoord door die ene buurman of -vrouw kunnen de emoties dan ook hoog oplopen. Het is tenslotte jouw thuis en zo moet het ook voelen. Het kan lastig zijn als de buurman er totaal andere principes op na houdt voor wat betreft het geluidsniveau, feestjes, sociale controle of het plaatsen van een schuur.
Iedereen heeft zijn eigen normen en waarden omdat we echter soms geconfronteerd worden met elkaars verschillen in dit opzicht is het goed hierover te communiceren. Vaak wordt er echter te lang gewacht met het communiceren over deze verschillen waardoor de emoties de overhand krijgen.
Indien uw relatie met de buren verstoord is of deze dreigt verstoord te raken dan is mediation een goed instrument om weer een fijne leefomgeving voor beiden te creëren. Tijdens de mediationbijeenkomst worden irritaties, wensen en argumentaties openlijk besproken, hierdoor ontstaat wederzijds begrip en komt men tot gezamenlijke oplossingen, waardoor u op een prettige manier als buren met elkaar om kunt blijven gaan.