Conflicten

Overal waar mensen samenkomen, samenleven en samenwerken is er actie en zal er altijd sprake zijn van wrijving. Morgen beschrijft per categorie aangezien iedere conflictsoort zijn eigen dynamiek kent. Klik op onderstaande buttons voor meer informatie omtrent het conflict waar u informatie over wenst.

Onderwijs conflicten

Overal waar mensen samenkomen, samenleven en samenwerken is er actie en zal er altijd sprake zijn van wrijving. Ongeacht of het gaat om volwassenen of kinderen. Een onderwijsomgeving is hier extra gevoelig voor dit wordt o.a. veroorzaakt door factoren als:

  • financieel-economische maatregelen
  • samenwerking tussen verschillen leeftijden
  • vernieuwingen,
  • tekort aan docenten
  • groeiende assertiviteit van leerlingen en ouders.

Conflicten kunnen zich voordoen op allerlei niveaus als samenwerkingsconflicten tussen leraren of management, ouders en leraren maar ook tussen leerlingen onderling.
Veel persoonlijk leed en ook hoge kosten kunnen worden bespaard als er op tijd aandacht wordt besteed om het conflict op te lossen. Mediation in het onderwijs is een uitermate geschikt middel om de conflicten op te lossen omdat deze veelal gepaard gaan met persoonlijke inzichten en verwachtingen. Met de mediator als onafhankelijke en onpartijdige procesbegeleider wordt de communicatie tussen partijen hersteld, waarna partijen samenwerken aan een oplossing voor het werkelijke probleem.

De onderwijsbond verwijst landelijk naar MORGEN mediation & coaching in verband met de inmiddels veel behaalde succes en ervaring in deze sector. Indien het een conflict betreft tussen een leraar en de directie van de school dan verwijs ik u voor meer informatie ook door naar arbeidsconflicten.

Bijkomend voordeel van probleemoplossing door Mediation is de voorbeeldwerking die ervan uitgaat naar leerlingen en studenten. Als medewerking binnen het onderwijs heeft u een voorbeeldfunctie voor de kinderen. U draagt organisaties zoals challenge day net als MORGEN mediation & coaching wellicht een warm hart toe. Het sociaal en bewust omgaan met conflicten of probleemsituaties zal dan zeker vanuit uw positie worden verwacht.

Overheid conflicten

Zegt de burger “oneerlijk” dan bedoelt hij eigenlijk “onbegrepen” en zoekt hij naar “erkenning”.
De overheid vertaalt “oneerlijk” als “onrechtmatig” en wil de rechtmatigheid van het overheidshandelen bewijzen.
Niet zelden gaat de overheid daarin voorbij aan waar het de burger werkelijk om gaat: erkenning en gehoord worden.
De overheid is gebonden aan wet- en regelgeving en behartigt veelal ongelijksoortige belangen.

Het is voor de overheid niet altijd mogelijk of wenselijk om alle belangen, laat staan alle emoties, in de besluitvorming te betrekken. Het gevolg kan zijn dat het besluit niet wordt begrepen en/of bij nadere beschouwing niet de schoonheidsprijs verdient. Er bestaat voor de geadresseerde van het besluit de mogelijkheid om bezwaar te maken. Het bestuursorgaan zal het bezwaar onderzoeken en wegen en tot een heroverweging komen. Dat kost vooral ambtelijke capaciteit en de geadresseerde moet soms maanden wachten totdat de bezwarenprocedure is afgerond. Het besluit is dan nog niet onherroepelijk geworden.
In de praktijk blijkt ook wel dat bezwaren zijn ingegeven omdat de bezwaarmaker een signaal wil afgeven of het besluit niet begrijpt. Door middel van mediation kunnen onduidelijkheden worden weggenomen of kan het besluit of de toepassing van het besluit op zodanige wijze plaatsvinden dan een formele bezwaarschriftenprocedure niet nodig is. Een win-win-situatie dus.

Bij mediation met de overheid moet de communicatie tijdelijk worden omgezet van rechtmatig naar belangmatig. Wanneer overheid en burger op deze wijze met elkaar communiceren is er ruimte voor wederzijds begrip en creativiteit. Deze creativiteit kan later weer tot een rechtmatige oplossing worden vertaald.

MORGEN mediation beoogt door het inzetten van mediation, soms lange, irritante en kostbare juridische procedures te voorkomen. Vaak blijkt dat door overleg en wat geven en nemen overheid en burger samen prima verder kunnen.

Gezondheidszorg conflicten

De gezondheidszorg is voortdurend onderhevig aan veranderingen. Het veld van de zorg is divers: politiek, bestuurders, zorgverzekeraars, zorgverleners en patiënten hebben elk hun eigen opvattingen en verwachtingen over de zorgverlening. Het is dus zeker niet vreemd dat, omdat deze opvattingen niet met elkaar stroken, hieruit conflicten ontstaan.
Conflicten die ook vaak terug te voeren zijn op persoonlijke gevoeligheden en die zich vervolgens vertalen in materiële problemen. Helaas ervaren betrokkenen de situatie dan al zo als “vastgedraaid” dat er samen uitkomen als onmogelijk wordt gezien. Echter in de zorg en mediation heeft één ding gemeen. Men is afhankelijk van elkaar! Dit maakt dat mediation een ideaal instrument is voor conflicten in de zorg.