Trainingen

Morgen heeft een aantal unieke trainingen ontwikkeld voor bedrijven en organisaties die net dat beetje meer willen geven. Die begrijpen dat het leven een grote leerschool is en die geen genoegen nemen met een zesje. Die geloven dat geven loont. Medewerkers naar een hoger plan willen brengen vanuit hun individuele kracht. En die respectvol met klanten en collega’s willen omgaan. Voor deze doelgroep heeft MORGEN mediation & coaching een vijftal trainingen ontwikkeld.

De trainingen zijn ontstaan vanuit de behoefte van de markt. Tevens worden deze trainingen steeds weer specifiek geschreven op uw vakgebied en organisatie. Kortom; maatwerk!

Communicatie training

Deze training is bedoeld voor medewerkers van bedrijven waarbij het verbeteren van de communicatieve vaardigheden voorop staat. Na de training hebben de deelnemers meer kennis en inzicht in de interactie tussen zichzelf en anderen. Ze beschikken na de training over vaardigheden om praktische situaties op een contactgerichte en klantvriendelijke manier op te lossen.  De training kan als doelstelling hebben om de onderlinge communicatie binnen en tussen afdelingen te verbeteren. Wat uiteindelijk resulteert in een hogere productiviteit, beter lopende processen en een betere werksfeer. Daar tegen kan deze training ook als doelstelling hebben om de communicatie vanuit bepaalde afdelingen met klanten te verbeteren. Dit zorgt dat u hoog scoort op klanttevredenheid wat uiteindelijk resulteert in klantenbinding en meer omzet.

Inhoud

De inhoud van de training zal altijd in overleg met de opdrachtgever worden samengesteld. Gedacht kan worden aan de volgende onderdelen:

 • Verbale en non verbale communicatie
 • Basishouding bij dienstverlening
 • Feedback geven en ontvangen
 • Conflicthantering
 • Bewust communiceren
 • Rollenspel

De training is maatwerk. Voorafgaand aan de training zal de trainer met u in gesprek gaan en ook enkele medewerkers even willen spreken om een beeld te krijgen van de behoefte en de werkwijze binnen het bedrijf. De training wordt dus praktijkgericht geschreven waardoor medewerkers zich direct herkennen in de geschetste situaties. Deze interactieve wijze van training spreekt medewerkers aan en zal er voor zorgen dat zij van begin tot het einde van de training betrokken en alert deelnemen.

Samenwerking tussen afdelingen

Binnen het team verloopt de samenwerking nog niet zoals je dat graag zou willen. De contacten lopen niet soepel en je bent op zoek naar meer enthousiasme, inzet en wederzijdse acceptatie. Je wilt een passende rol hebben en een waardevolle bijdrage leveren met het team, waardoor iedereen veel beter en prettiger functioneert binnen het team. In deze training samenwerken leren jullie hoe je de samenwerking kunt verbeteren en persoonlijke effectiviteit kunt vergroten. Het niveau van samenwerking tussen afdelingen of binnen afdelingen is namelijk bepalend voor het succes van een afdeling.

Resultaat

Na de training ken je de kritische succesfactoren van teamwerk, waardoor jullie effectiever kunnen samenwerken. Je weet welke teamrollen er nodig zijn in een goed functionerend team. Je kent en herkent je persoonlijke voorkeursrol(len) en communicatiestijlen in je team. Je leert verschillende communicatiestijlen te hanteren afhankelijk van de situatie en de persoon. Je zult je bewust worden van je eigen kwaliteiten en valkuilen in het team. Jullie verbeteren de wijze van samenwerken, de individuele bijdrages en krijgen weer plezier in het teamwerk. Jullie vergroten de effectiviteit en verbeteren de resultaten van het team. Jullie leren Effectief Samenwerken!

Werkwijze

Voorafgaand aan de training Effectief samenwerken vindt er een persoonlijke intake plaats met leidinggevende en een aantal medewerkers. Op basis hiervan stellen we samen doelstellingen vast. In deze persoonsgerichte training ligt de nadruk op het effectief leren samenwerken in teams. Actuele praktijkvraagstukken en opdrachten vormen de kern van de training samenwerken.

Inhoud

 • Teamrollen en groepsdynamica
 • Je persoonlijke voorkeursrol(en)
 • De stijlen van communicatie
 • Je eigen communicatiestijl en het effect op anderen
 • Zelfanalyse: persoonlijke kwaliteiten en valkuilen in teamwerk
 • Effectief samenwerken
 • Bewustwording berdrijfseffect van samenwerken
 • Omgaan met conflicten
 • Het bouwen van constructieve relaties
 • Omgaan met kritische situaties en dilemma’s als teamlid

Jullie versterken de volgende competenties

 • Conflicthantering
 • Zelfsturing
 • Communicatie begrijpen
 • Luisteren
 • Tact/sensitief gedrag
 • Samenwerken

Sociaal gedrag op de werkvloer

Deze training is bedoeld voor medewerkers van bedrijven waarbij het verbeteren van de sfeer en de omgang met elkaar wenselijk is. In een bedrijf hebben we te maken met verschillende werkniveaus; aanzien, ego’s, verschillende normen en waarden, gezag, rivaliteit, groepsvorming etc. Al die verschillende mensen bij elkaar met al die uiteenlopende invloeden kan een behoorlijk effect hebben op de productiviteit binnen een bedrijf/organisatie. Deze training maakt mensen bewust van hun gedrag en brengt een team terug naar de basis van sociale en menselijke omgang.

Inhoud

De inhoud van de training zal altijd in overleg met de opdrachtgever worden samengesteld. Gedacht kan worden aan o.a. een van de volgende drie onderdelen:

Geweldloze Communicatie

Een mogelijkheid is om het proces van geweldloze communicatie te gebruiken dat is ontwikkeld door Marshall Rosenberg. Het moedigt ons aan je te richten op wat wij en de ander waarnemen, hoe we ons voelen, wat onze onderliggende behoeften zijn en wat ieder van ons graag zou willen. Het legt de nadruk op het communiceren van gevoelens en behoeften; op dat wat ons wezenlijk raakt. Daarmee stelt Geweldloze Communicatie je in de gelegenheid om zowel in verbinding te staan met jezelf als met de ander. Een simpele techniek die zelfs door een “hork” in de communicatie aangeleerd kan worden.

Aandacht voor de mens achter je collega

Oefeningen en uitdagingen waarin er onderling meer bewustzijn wordt gecreëerd, meer respect ontstaat, vriendschappen worden beklonken of versterkt en ruzies worden bijgelegd. Het is een oefening waarin collega’s de kans krijgen elkaar echt te leren kennen, om te ontdekken wie zij zelf en de andere collega’s werkelijk zijn. De methodiek is interactief. Het proces is vertrouwen, openheid van jouw gevoel, respect voor jouw gevoel, samenhorigheid. Deze oefening gaat in tegenstelling tot de vorige oefening bijna zonder communicatie.

Organisatie-opstelling

Deze oefening geeft weer hoe de huidige verbindingen zijn. Niet wat men zegt maar hoe een ieder het beleeft en voelt.  Organisatie-opstellingen geven het onderbewuste weer. Organisatieopstellingen zijn een bijzondere ervaring maar moeilijk te beschrijven/omschrijven. De resultaten zijn echter geweldig.

Deze drie tools zorgen ervoor dat collega’s worden gezien als de persoon die ze in werkelijkheid zijn met alle bijbehorende gevoelens. De hele training staat in het teken van gelijkwaardigheid en respect voor elkaar. De training kan een behoorlijk emotionele impact hebben maar brengt daardoor een verandering in de omgang teweeg.

Eerste hulp bij conflicten

Overal waar mensen met elkaar samen komen en werken kunnen conflicten ontstaan. Heb jij  het idee dat er vanuit jouw functie of rol vaak een beroep wordt gedaan op uw bemiddelingsvaardigheden;. In 1 dag leert je de meest belangrijke vaardigheden van een bemiddelaar.

Voor wie?

P&O-medewerker, Leidinggevende, Manager en Directie, ieder die een belangrijke schakel vorm tussen mensen.

Doel

 • Je leert een conflict positief te buigen.
 • Je beheerst een aantal praktische  gesprekstechnieken zoals effectieve vragen stellen, actief luisteren, samenvatten, herkaderen en evalueren.
 • Je kunt makkelijker omgaan met machtsverschillen en emotioneel gedrag.
 • Je kunt de verschillende fasen binnen conflicten van elkaar onderscheiden en benoemen.
 • Je kent de do’s en don’ts van de verschillende interventietechnieken op verschillende momenten: je weet wanneer het beter is om niets te doen of wel in te grijpen om het conflict te voorkomen of op te lossen.
 • Je vergroot jouw vaardigheden op het gebied van proces- en gespreksturing die je als leidinggevende in de rol van conflictbemiddelaar kunt inzetten.

Inhoud

 • Herken het type conflict en de daarbij behorende aanpak.
 • De 5 benodigde stappen in een conflict.
 • Hoe gaan we om met emoties (mogelijke interventies en valkuilen).
 • Richt je op belangen niet op standpunten.
 • De juiste vragen op het juiste moment stellen.
 • Praktijkvoorbeelden.

Omgaan met klachten

Ontevreden klanten voor de een het dieptepunt van de werkdag voor de ander een uitdaging. In de training omgaan met klachten leren jullie professioneel en effectief om te gaan met klachten. Lastige gesprekken met klanten verlopen prettiger en effectiever. In plaats van de klant kwijt te raken, kunnen jullie juiste de relatie versterken.

Voor Wie?

Alle medewerkers die rechtstreeks contact met klanten onderhouden, zoals baliemedewerkers, medewerkers klantenservice, adviseurs en verkopers, winkelpersoneel, horecamedewerkers.

Resultaat

Je vergroot jouw inzicht in het ontstaan van klachten. Je vergroot vaardigheden  in het achterhalen van de bedoelingen van de klager (luisteren en doorvragen). Je leert de emotie te begrijpen en er mee om te gaan (gevolg benoemen). Je kunt de effectieve oplossingsstrategieën toepassen. Je vergroot het inlevend vermogen en vaardigheden in contact met klagers. Je kunt effectiever omgaan met je eigen spanning en/of ergernis. Je behoudt de klager als klant en verbetert de reputatie van de organisatie.

Werkwijze

Voorafgaand aan de training Klantvriendelijke klachtafhandeling vindt een intake plaats met leidinggevende en de klachtenbehandelaars. Hierdoor worden de leerdoelen in kaart gebracht. In de interactieve training ligt de nadruk op klantgerichtheid en het toepassen hiervan. U oefent in klantgerichtheid door o.a. cases en rollenspelen die op maat worden geschreven voor de organisatie. Wat het voor de deelnemers erg herkenbaar maakt.

Inhoud

 • Positie klachtfunctionaris; wat is je taak?
 • Invoelend en lerend vermogen medewerker en organisatie. (echt leren luisteren)
 • Op het juiste moment de juiste interventie inzetten
 • Omgaan met verschillende gesprekspartners en emoties
 • Omgaan met de eigen spanning
 • Het herstellen van vertrouwen van de klant in de organisatie
 • De klacht terugbrengen naar de organisatie
 • Opstellen persoonlijk actieplan voor elke deelnemer aan de training

U versterkt de volgende competenties:

 • Gespreksvaardigheid
 • Inlevingsvermogen
 • Klantgerichtheid
 • Luisteren
 • Probleemanalyse

Over de streep is een workshop voor teams en afdelingen binnen bedrijven en organisaties die hun samenwerking willen verbeteren. Die willen werken aan vertrouwen en de samenhorigheid willen optimaliseren. Deze workshop is de volwassen versie van het programma over de streep.

Door de afwisseling van enthousiasme , openheid en dingen met elkaar doen, ontdek je in een korte tijd veel over je collega’s en jezelf. Mensen stellen zich kwetsbaar op waardoor verbinding ontstaat. Zelfs met die collega waarvan je in het begin dacht dat je daar weinig of geen connectie mee had. Je leert elkaar echt kennen.

De invulling van deze dag heeft een vaste basis maar zal op uw bedrijf of organisatie worden aangepast. De workshop is geschikt voor 10 tot 40 medewerkers. Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte ontvangen neem dan Contact met ons op.